werkwijze / privacy /tarieven

WERKWIJZE  INDIVIDUELE BEGELEIDING:

In de eerste stap verkennen we tijdens een telefonische intake de hulpvraag. De intake is vrijblijvend, kosteloos en duurt ongeveer 20 minuten. Voor het gesprek dien je volledig vrij te kunnen praten en geen voertuig te besturen. Ik beoordeel of die vraag past bij mijn aanbod en jij besluit of je je op basis van dat gesprek thuis zou voelen in mijn praktijk. Daarna maken we de eerste afspraak waarbij we het aanmeldformulier met je gegevens doornemen en je probleem herformuleren als haalbaar doel. Dat doel is de leidraad van de route die we tijdens de gesprekken afleggen.  Volgt je een traject dat (deels) vergoed wordt door de werkgever? Na de verkennende intake bepalen we een route waar iedereen vertrouwen in heeft. Vooraf wordt vast gelegd op welke manier evaluatie en terugkoppeling plaats vindt en dat er inhoudelijk niets gedeeld wordt. In de meeste gevallen kiezen werkgevers er voor geheel niet betrokken te zijn en vertrouwen zij om de ontwikkeling van de medewerker en diens behoefte hierin.

PRIVACY / AVG

Ik volg de wettelijke verplichting een dossier aan te leggen waarin ik het hulpverleningsplan en het proces vast leg. Word het traject (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar? Na de initiële aanmeldformulier leg ik geen digitale gegevens meer vast, behalve standaard factuur gegevens. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren. Mocht het wenselijk zijn een andere zorgverlener te contacteren, bijvoorbeeld je huisarts, gebeurd dit uitsluitend na je expliciete toestemming.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat derden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • ik volg de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

KLACHTEN

In het Klachtenreglement kunt u vinden wat u kunt doen als u ontevreden bent over de behandeling. Deze regeling biedt de betrokken partijen een kader waarbinnen uw uiting van onvrede of uw klacht behandeld kan worden. Ik ben aangesloten bij SCAG, centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg, zodat mijn cliënten kunnen rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Ik voldoe hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

VERGOEDING

Veel verzekeraars vergoeden lichaamsgerichte psychosociale therapie tot een bepaald maximum bedrag per jaar en per sessie. Neem voor de exacte informatie over vergoeding contact op met uw zorgverzekeraar of kijk in de polisvoorwaarden. Klik hier voor een indicatie. U kunt met specifieke prestatiecodes die ik hanteer declareren bij uw zorgverzekeraar. Klik hier om deze in te zien. Een sessie duurt ergens tussen de 45 minuten en de 1,5 uur en komen meestal uit het aanvullend pakket in aanmerking voor vergoeding. Ik adviseer je om zelf bij je ziektenkostenverzekering na te gaan of en onder welke voorwaarden mijn behandeling vergoed wordt. Vaak stelt een verzekeraar hierbij eisen aan lidmaatschap van beroepsverenigingen; ik ben aangesloten bij de NBVH onder lid nummer 19011Daarnaast ben ik geregistreerd als registertherapeut bij de stichting RBCZ onder licentienummer 190515R. De RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. Mijn praktijk is bij de KvK ingeschreven onder de handelsnaam Vanuit Verbinding met nummer 30223822. AGB-code praktijk: 90107341, AGB-code ondernemer 90066519, BTWnr: NL001653938B57.

BETALING en TARIEVEN 2023

Na elke sessie ontvang je een digitale factuur welke voldaan kan worden per overschrijving. Deze factuur is geschikt om bij de verzekeraar in te dienen. 

Lichaamsgerichte psychosociale therapie: Het uurtarief bedraagt 115 euro. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. U krijgt de kosten hiervan (deels) vergoed vanuit de aanvullende zorg.

Coaching en supervisie: Het uurtarief vanaf 1-1-2023 voor ZZP-ers is 145 euro per uur, voor werkgevers 185 euro per uur. Deze bedragen zijn exclusief BTW. 

Een betalingsregeling is in de meeste gevallen mogelijk, ik denk hier graag in mee.

Arbeidsgerelateerde trajecten kennen aangepaste voorwaarden. Neem voor informatie hierover contact op.

De algemene voorwaarden zijn hier terug te lezen. De leveringsvoorwaarden voor bedrijven die producten afnemen anders dan coaching zijn hier terug te vinden.

BEREIKBAARHEID

De gesprekken vinden plaats in het Coachhuis gevestigd aan het Oorsprongpark 7 te Utrecht. In overleg kan hiervan afgeweken worden. de locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is meestal voldoende parkeergelegenheid in de buurt.

Schuiven naar boven