werkwijze / privacy /tarieven

IKB

Coachings- of trainingtrajecten kunnen gefinancierd worden vanuit het IKB. Uw IKB bestaat uit uw IKB-budget en uw IKB-uren. Uw IKB-budget bedraagt 16,37% van uw salaris. Uw IKB-budget krijgt u maandelijks beschikbaar, maar de maand van uitbetalen daarvan kunt u zelf kiezen. U krijgt ieder jaar IKB-uren. Op hoeveel IKB-uren u recht heeft is afhankelijk van uw leeftijd in de loop van het jaar en varieert tussen de 21 en 51 uren per jaar.

Uw IKB-uren bouwt u gedurende het jaar op maar u krijgt de IKB-uren ieder jaar per 1 januari beschikbaar voor het hele jaar. Als u in de loop van een jaar in dienst komt, krijgt u de IKB-uren naar rato beschikbaar. Het aantal IKB-uren wordt naar boven afgerond. U kunt maximaal 187 extra IKB-uren kopen. De prijs van een IKB-uur is gelijk aan uw salaris per uur plus 16,37% IKB-budget. Voor de volledige regeling klink hier.

WERKWIJZE

In de eerste stap verkennen we tijdens een telefonische intake je hulpvraag. Ik beoordeel of die vraag past bij mijn aanbod en jij besluit of je je op basis van dat gesprek thuis zou voelen in mijn praktijk. Daarna maken we de eerste afspraak waarbij we het aanmeldformulier met je gegevens doornemen, je probleem definiëren als een haalbaar doel. De leidraad van onze route is dus het hulpverleningsplan. De intake is vrijblijvend, kosteloos en duurt ongeveer 20 minuten. Voor het gesprek dien je volledig vrij te kunnen praten en geen voertuig te besturen. Volgt u een traject dat (deels) vergoed wordt door uw werkgever? Na de verkennende intake beslissen we een route waar zowel de werkgever als jij vertrouwen in kunnen hebben. Vooraf wordt vast gelegd op welke manier evaluatie en terugkoppeling plaats vindt en dat er inhoudelijk niets gedeeld wordt.

PRIVACY / AVG

Ik volg de wettelijke verplichting een dossier aan te leggen waarin het hulpverleningsplan en het proces vast leg. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Mocht het wenselijk zijn een andere zorgverlener te contacteren, bijvoorbeeld uw huisarts, gebeurd dit uitsluitend na uw expliciete toestemming.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat derden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

KLACHTEN

In het Klachtenreglement kunt u vinden wat u kunt doen als u ontevreden bent over de behandeling. Deze regeling biedt de betrokken partijen een kader waarbinnen uw uiting van onvrede of uw klacht behandeld kan worden. Ik ben aangesloten bij SCAG, centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg, zodat mijn cliënten kunnen rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Ik voldoe hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

VERGOEDING

Veel verzekeraars vergoeden hypnotherapie tot een bepaald maximum bedrag per jaar en per sessie. Neem voor de exacte informatie over vergoeding contact op met uw zorgverzekeraar of kijk in de polisvoorwaarden. Klik hier voor een indicatie. U kunt met specifieke prestatiecodes die ik hanteer declareren bij uw zorgverzekeraar. Klik hier om deze in te zien. Een sessie duurt ergens tussen de 45 minuten en de 1,5 uur en komen meestal uit het aanvullend pakket in aanmerking voor vergoeding. Ik adviseer je om zelf bij je ziektenkostenverzekering na te gaan of en onder welke voorwaarden mijn behandeling vergoed wordt. Vaak stelt een verzekeraar hierbij eisen aan lidmaatschap van beroepsverenigingen; ik ben aangesloten bij de NBVH onder lid nummer 19011Daarnaast ben ik geregistreerd als registertherapeut bij de stichting RBCZ onder licentienummer 190515R. De RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. Mijn praktijk is bij de KvK ingeschreven onder de handelsnaam Vanuit Verbinding met nummer 30223822. AGB-code praktijk: 90107341, AGB-code ondernemer 90066519, BTWnr: NL001653938B57.

BETALING en TARIEVEN

Na elke sessie ontvang je een digitale factuur welke voldaan kan worden per overschrijving. Deze factuur is geschikt om bij de verzekeraar in te dienen. 

Hypnotherapie: Het uurtarief bedraagt 107 euro. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. U krijgt de kosten hiervan (deels) vergoed vanuit de aanvullende zorg.

Coaching en supervisie: Het uurtarief vanaf 1-1-2022 voor ZZP-ers is 125 euro per uur, voor werkgevers 145 euro per uur. Deze bedragen zijn exclusief BTW. 

Een betalingsregeling is in de meeste gevallen mogelijk, ik denk hier graag in mee.

Arbeidsgerelateerde trajecten kennen aangepaste voorwaarden. Neem voor informatie hierover contact op.

De algemene voorwaarden zijn hier terug te lezen. De leveringsvoorwaarden voor bedrijven die producten afnemen anders dan coaching zijn hier terug te vinden.

BEREIKBAARHEID

De gesprekken vinden plaats in het Coachhuis gevestigd aan het Oorsprongpark 7 te Utrecht. In overleg kan hiervan afgeweken worden. de locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is meestal voldoende parkeergelegenheid in de buurt.

Schuiven naar boven